بیمه آقا سید علی

تصویر مهدی

دیروز این کامیون رو دیدم و نوشته پشت ماشین توجهم رو جلب کرد و با موبایل عکس گرفتم ازش. بدون هیچ توضیح اضافی عکس رو ببینید:
بیمه آقا سید علی